C.Vitae

Shqip

KOPI KYÇYKU, doktor i shkencave, inxhinier, akademik, gazetar, eseist, profesor i gjuhës italiane dhe i historisë së Ballkanit, lindur në Pogradec më 1943, ka mbaruar fakultetet Gjeologji-Miniera dhe Histori-Filologji (degët gjuhë-letërsi dhe histori-gjeografi), profesor në universitetet e Tiranës e të Bukureshtit, anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë (qysh më 1967), autor i shumë vëllimeve me poezi, tregime, drama, pamflete, artikuj kritikë për letërsinë e artet, si dhe studimesh shkencore; përkthyes i mjaft veprash letrare, historike dhe gjeologjike nga disa gjuhë, në shqip, rumanisht dhe italisht.

Laureat i Medaljes “Mihai Eminescu”, akorduar me Dekretin e Presidentit të Republikës së Moldavisë (2012).

Është anëtar themelues i Fondacionit Evropian “Nikolae Titulesku”, anëtar i ADIRI (Shoqata e së Drejtës Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare), anëtar i Shoqatës së Inxhinierëve të Rumanisë, anëtar themelues dhe anëtar i Komitetit Drejtues Ndërkombëtar i Qëndrës Evropiane të Studimeve Ndëretnike dhe të Komunikimit pranë Akademisë Rumune, anëtar themelues i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës Qëndrore, anëtar titullar i Akademisë Evropiane të Arteve (Belgjikë), anëtar i Këshillit të Nderit të European Academy of Performing Arts, Kavalier i Shën Silvestrit Papë, Doktor Honoris Causa i Universitetit “Danubius” të Galacit (Rumani), anëtar i Shoqatës së Ballkanistikës dhe të Sllavistikës, anëtar titullar dhe anëtar nderi i shumë akademive dhe forumeve shkencore ndërkombëtare, president themelues i Fondacionit “Simpatizantët e Ataturkut” dhe i Shoqatës Kulturore Shqiptare “Haemus” e themelues dhe bashkëdrejtues i revistës dygjuhëshe evropiane me të njëjtin emër (në shqip e në rumanisht), që del në Bukuresht qysh nga viti 1998, themelues dhe botues i revistës “The Eastern European Messenger”, që botohet në Londër, në gjuhën angleze etj.

Ka marrë pjesë në shumë kongrese dhe simpoziume shkencore, të organizuara në shumë vende të botës dhe ka dhënë mësim, si profesor i ftuar, në universitete të Evropës, Azisë dhe Afrikës, duke u nderuar me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për veprimtarinë shkencore-didaktike dhe për përkthime.

Është zgjedhur zëvendëspresident në të pesëmbëdhjetë edicionet e Kongresit Ndërkombëtar të Botës Shpirtërore Rumune.

Në lëmin e historisë ka shkruar dhe ka botuar në shqip, rumanisht dhe italisht një numër të madh monografish, ndër të cilat: “Mustafa Qemal Ataturku”, “Turqia e Pasluftës (1945-1985)”, “Kryengritja e armatosur e Ilindenit, Maqedoni (1903)”, “Marrëdhëniet shqiptaro-rumune gjatë shekujve”, “Arumunët e Shqipërisë në kontekst ballkanik”, “Arumunët në optikën shqiptaro-rumune”, “Historia e Shqipërisë”, “Pater – Emil Konduraqi”, “Historia e Maqedonisë”, “Ataturkizmi dhe Turqia e Mijëvjetshit të Tretë”, “Histori e shkurtër e Azerbaixhanit”, “Algjeria – e kaluara dhe e sotmja”, “Zinxhiri i anktheve – radiografi e çiltër për vete dhe për të tjerë”, “Hajdar Alijev – një Ataturk i epokës sonë”, “Me pushkë dhe penë – Hristo Botev”, “Mes strehësh e trandjesh”, “Dy Evropa – një divorc intelektual?” (bashkautor Razvan Theodoresku), “Udha drejt përkryerjes” (bashkautor Horia Nestoresku-Balçesht), “Një evropian i madh” (bashkautor Zoe Petre), “Astrit Leka – një jetë e stuhishme” etj. Është autor i tekstit universitar “Stilistika e gjuhës italiane” dhe i Historisë së Teatrit Universal, në tre vëllime (rumanisht).

Mes shumë librave dhe autorëve që ka përkthyer, veçohen “Antologji e poezisë rumune moderne” (me pjesë nga 185 autorë të rumanishtes, 2003) dhe “Bukuria që vret” (prozë nga tetë klasikë të shqipes, 2006)

Ka fituar Trofeun “Shqiponja e Artë” dhe mban titullin “Nderi i Qarkut të Korçës”.
Română

KOPI KYÇYKU, doctor în ştiinţe, inginer, academician, ziarist, eseist, profesor universitar de Limba italiană şi de Istoria Balcanilor, născut în oraşul Pogradec (Albania) în 1943, absolvent al facultăţii de Geologie-Mine, respectiv Istorie-Filologie (secţiile limbă-literatură şi istorie-geografie), profesor la universităţile din Tirana şi Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor şi Artiştilor din Albania (din 1967), este autorul mai multor volume cu poezii, povestiri, drame, pamflete, articole de critică literară şi artistic, precum şi de studii ştiinţifice; traducător al mai multor opere literare, istorice şi geologice, din câteva limbi, în albaneză, respectiv română şi italiană. Laureat al Medaliei “Mihai Eminescu”, brevet acordat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova (2012). Este membru fondator al Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu”, membru fondator şi membru la Comitetul Director Internaţional al Centrului European de Studii Interetnice şi de Comunicare de pe lângă Academia Română, membru fondator al Academiei Europei Centrale de Ştiinţe şi Arte, membru titular al Academiei Europene de Arte (Belgia), membru al Consiliului Onorific al European Academy of Performing Arts, Cavaler al Sfântului Silvestru Papa, membru al Asociaţiei de Balcanistică şi de Slavistică, membru de onoare la numeroase academii şi foruri ştiinţifice internaţionale, preşedinte fondator al Fundaţiei „Simpatizanţii lui Atatürk” şi al Asociaţiei Culturale Albaneze „Haemus”, fondator şi co-director al revistei europene bilingve (în albaneză şi în română) cu acelaşi nume, care apare la Bucureşti din anul 1998, fondator şi editor al revistei „The Eastern European Messenger”, care apare la Londra în limba engleză etc. A participat la numeroase congrese şi simpozioane ştiinţifice, organizate în mai multe ţări ale lumii şi a predat, ca profesor invitat, la universităţi din Europa, din Asia şi din Africa, fiind onorat cu premii naţionale şi internaţionale pentru activitatea ştiinţifică-didactică şi de traduceri. A fost ales vicepreşedinte la cele cincisprezece ediţii ale Congresului Internaţional al Spiritualităţii Româneşti. În domeniul istoriei a scris şi a publicat în albaneză, respectiv română şi italiană, un număr mare de monografii, printre care: „Mustafa Kemal Atatürk”, „Turcia postbelică (1945-1985)”, „Insurecţia armată de la Ilinden, Macedonia (1903)”, „Raporturile albano-române de-a lungul veacurilor”, „Aromânii din Albania în context balcanic”, “Aromânii în optica albino-română”, „Istoria Albaniei”, „Pater - Emil Condurachi”, „Istoria Macedoniei”, „Atatürkismul şi Turcia Mileniului Trei”, „Scurtă istorie a Azerbaidjanului”, „Algeria - trecut şi prezent”, ”Lanţul angoaselor - sinceră radiografie pentru sine și pentru alții”, „Heydar Aliyev - un Atatürk al epocii noastre”, „Cu puşca şi condeiul - Hristo Botev”, „Istoria teatrului universal”, “Între refugii şi cutremure” „Două Europe - un divorţ intelectual?” (co-autor Răzvan Theodorescu), “Calea spre perfectibilitate” (co-autor Horia Nestorescu - Bălceşti), „Un mare european” (co-autor Zoe Petre)” etc. Este autor al manualului universitar „Stilistica limbii italiene”.


English

KOPI KYÇYKU, Doctor of Sciences, engineer, Academician, Professor of Italian and of Balkan History at the state universities of Tirana and, respectively, Bucharest, was born in the town of Pogradec (Albania), in 1943.
He graduated from the faculties of Geology-Mines and History-Philology (the sections of language-literature and of history-geography). He was Deputy (member of the Foreign Commission of the Albanian Parliament) and filled various important positions in the local administration, at the Ministry of Foreign Affairs, at the General Directorate of the Public Albanian Radio and Television Broadcasting, and at the Academy of Sciences of Albania.
Member of the Writers and Artists Union from Albania (since 1967), he is the author of a number of volumes of poetry, short stories, polemics, literary criticism, and scientific studies. He is a journalist, essayist, translator of several literary, historical, and geological works from Romanian, Turkish, Italian, French, Russian, English, Bulgarian and Macedonian. He is founding member of the “Nicolae Titulescu European Foundation”, founding member of the International Board of the European Centre for Inter-Ethnic and Communication Studies affiliated to the Romanian Academy, founding member of the Central Europe Academy of Sciences and Arts, full member of European Academy of Arts (Belgium), member of Honorific Council of European Academy of Performing Arts, founding president of the European Association “Atatürk’s Sympathizers”, president of the Albanian Cultural Association “Haemus”, vice-president of all the international congresses of Romanian Spirituality, member of the Association for Balkan and Slavic Studies, honorary member of many Academies of different countries, as well as of other European and international scientific forums.
He has participated in numerous scientific congresses and symposiums, organized in several countries, and he has, as Visiting Professor, taught in universities from Europe, Asia, and Africa, being honored with national and international prizes for his academic activity and translations.
In the field of history, he published, in Albanian, as well as Romanian, the volumes: “Mustapha Kemal Atatürk”, “With Atatürk”, “Post-War Turkey (1945-1985)”, “The Atatürkism and the Turkey in the Third Millennium”, “The Armed Insurrection from Ilinden, Macedonia (1903)”, “Romanian-Albanian Relations across Centuries”, “Aromanians from Albania in the Context of the Balkans”, “Aromanians in Albanian-Romanian Perspective”, “The History of Albania”, “The History of Macedonia”, “Algeria - the past and the present”, “A short history of Azerbaidjan”, “Heydar Aliyev – one Atatürk of our Epoch”, “With riffle and pen – Hristo Botev“, “Pater - Emil Condurachi”, “Between Refuges and Earthquakes”, etc.
His contribution in the field of history is very important especially in the treatment of the sensible role played during the centuries by the Ottoman language and civilization in the spiritual life of all the Balkan countries: in their culture, in their folklore, in their civilization and in their languages.
He is the author of the treatise Stylistics of the Italian Language, discipline that, alongside Italian History, he taught for years in the State University in Tirana.
He is also co-founder and director of the European magazine on culture and traditions “Haemus”, issued in Bucharest since 1998.


Deutsch

Kopi Kyçyku, geboren 1943 in Pogradec (Albanien), erlangte durch sein großes Engagement als Geschichtswissenschaftler und Übersetzer in Albanien und über dessen Grenzen hinaus große Bekanntheit. Er lehrte viele Jahre lang als Professor für die Geschichte Italiens und des Balkans an Universitäten in Tirana und Bukarest und war Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in Europa, Asien und Afrika. Im Parlament, der Lokalverwaltung und dem Außenministerium war er zudem politisch aktiv. Auch als Journalist und Autor von Monografien, Lyrikbänden, Kurzgeschichten, Polemiken und Literaturkritiken ist in der Öffentlichkeit präsent. Seit 1967 ist Kopi Kyçyku Mitglied des albanischen Schriftsteller- und Künstlerverbands. Zu seinen Übersetzungen aus dem Rumänischen, Türkischen, Italienischen, Französischen, Russischen, Englischen, Bulgarischen und Mazedonischen zählen mehr als 45 Werke. Für sein akademisches Engagement und seine Übersetzungen wurde er sowohl national als auch international ausgezeichnet. Kopi Kyçyku ist Mitbegründer und Leiter der europäischen Kulturzeitschrift Haemus, die seit 1998 in Bukarest erscheint.